ΔΗμητρα τρυπανΗ

Dimitra trypani

Photo by Petros Zervos

Atoroqo is the Mycenaean Linear Β word for human. The performance is an audio-visual journey in a "dreamland", where fragments of music, texts and images intertwine to shape a series of signs – omens? – for the future of the human species. Atoroqo is a sincere comment on the turbulence we currently experience in all aspects of our existence.

Atoroqo είναι η λέξη της Μυκηναϊκής Γραμμικής Β που σημαίνει άνθρωπος. Η παράσταση είναι ένα οπτικο-ακουστικό ταξίδι σε έναν «ονειρικό» χωροχρόνο, όπου θραύσματα μουσικής, κειμένων και εικόνων συνυφαίνονται, φτιάχνοντας μια σειρά από σημάδια – χρησμούς; – για το μέλλον του ανθρώπου. Το Atoroqo είναι ένα ειλικρινές σχόλιο για την αναταραχή που βιώνουμε σήμερα ως είδος σε όλες τις πτυχές της ύπαρξής μας.​